Pytanie:

Zarząd Redan SA informuje, że podczas obrad WZA Redan SA w dniu 25 czerwca 2018 roku, jeden z obecnych na posiedzeniu akcjonariuszy Spółki zobowiązał Redan SA, w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych do ujawnienia w formie raportu bieżącego sprawozdań finansowych Top Secret sp. z o.o., spółki zależnej od Redan SA, za lata 2013-2017 wraz z testami na utratę wartości w odniesieniu do udziałów w tej spółce.

Odpowiedź:

Zarząd Redan zwraca uwagę, że w regularnie publikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach Redan wyodrębnia segment modowy, w ramach którego głównym podmiotem jest spółka Top Secret Sp. z o.o. Wyniki segmentu są sporządzanie z uwzględnieniem konsolidacji i wyłączeń transakcji w ramach Grupy Redan. Te wyniki najbardziej prawidłowo – w opinii zarządu – prezentują rezultaty osiągane przez segment modowy.

Sprawozdania finansowe spółki Top Secret Sp. z o.o. są jawne i zostały złożone do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. W związku z tym, że w dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), sprawozdanie finansowe Top Secret Sp. z o.o. za rok 2017 jest już dostępne w wersji elektronicznej pod pozycją Przeglądarka dokumentów finansowych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df, po podaniu numeru KRS spółki Top Secret Sp. z o.o. 0000129475.

Poniżej w tabeli zostały umieszczone kluczowe pozycje ze sprawozdań finansowych spółki Top Secret Sp. z o.o., o które wnioskował Akcjonariusz:

[w tys. PLN] sprawozdanie za okres
od: 01.01.2017 01.11.2015 01.12.2013 01.12.2012
do: 31.12.2017 31.12.2016 31.10.2015 30.11.2013
l-ba m-cy  12  14 23  12
Przychody ze sprzedaży  311 806 376 263  582 253 245 826
w tym sprzedaż do podmiotów powiązanych  101 535  109 728  210 903  83 412
         
Marża na sprzedaży 102 534 115 152 170 106 75 049
Koszty bieżące 307 238 386 336  605 880 258 887
         
Wynik na sprzedaży 5 870 -8 725 -19 988 -12 993
Zysk netto  5 034 -11 827 -31 602 -11 466
         
Suma aktywów 96 164 92 509 62 220  50 495
Aktywa trwałe 49 537  40 297  40 358  6 076
w tym WNiP 37 871 36 343  35 073  77
Aktywa obrotowe 46 627 52 212  21 862  44 419
w tym zapasy 30 907 35 749  10 501  36 561
         
Kapitał własny 5 019 -14 711 -2 894 -30 010
Zobowiązania  91 145 107 220  65 114  80 505
w tym wobec podmiotów powiązanych  41 737  63 698  16 571  14 456
         
CF z działalności operacyjnej -7 311  8 148  6 037  4 558
CF z działalności inwestycyjnej -1 069 -257  353  56
CF z działalności finansowej  7 182 -855 -5 309 -2 687

 

Analizując powyższe wyniki należy zwrócić uwagę na pozycję spółki Top Secret Sp. z o.o. w ramach segmentu modowego Grupy Redan. Z jednej strony spółka ta prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży pod markami „Top Secret”, „Troll” i „DryWash” w sklepach tradycyjnych oraz w sklepie e-commerce topsecret.pl w Polsce. Ponosi także koszty utrzymania tych kanałów dystrybucji oraz koszty projektowania kolekcji i działań marketingowych w Polsce. Z drugiej strony Top Secret Sp. z o.o. składa zamówienia u wybranych przez siebie producentów na zaprojektowane towary. Ze względu na ograniczenia systemu IT, a także posiadane przez Redan pozwolenia na procedury uproszczone w obrocie celnym oraz skład celny, obsługa logistyczna w Polsce jest prowadzona przez spółkę dominującą. Przed wprowadzeniem wyprodukowanych towarów na Europejski Obszar Celny Top Secret Sp. z o.o. sprzedaje zamówione towary do Redan (to obejmuje zdecydowaną większość sprzedaży towarów do podmiotów powiązanych Top Secret Sp. z o.o.), która je magazynuje, konfekcjonuje i wysyła do sklepów prowadzonych przez Top Secret Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat testu na utratę wartości udziałów w spółce Top Secret sp. z o. o. zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 11/2018 opublikowanym w dniu 12 kwietnia 2018 r. W opinii Zarządu przedstawiają one precyzyjnie wyniki wyceny wartości udziałów Top Secret Sp. z o.o. oraz założenia, na podstawie których były one wykonane.