Zasady ładu korporacyjnego

Statut Redan SA

Regulamin Walnego Zgromadzenia Redan SA

Regulamin Rady Nadzorczej Redan SA

Regulamin Zarządu Redan SA

Raporty

W związku z wejściem w życie, od dnia 3 lipca 2016 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z nimi zobowiązane są do powiadamiania Redan SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Redan SA. Powyższe powiadomienia dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.

W związku z  pkt 1.5. Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 Redan S.A. podaje do wiadomości, że nie ponosi wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać pocztą elektroniczną do:
Redan SA na adres: notyfikacje.art.19mar@redan.com.pl

Formularz elektroniczny umożliwiający składanie do Komisji Nadzoru Finansowego powiadomień znajduje się na stronie: http://19mar.knf.gov.pl/ 
Opis procedury składania powiadomień Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się tutaj: www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar/raportowanie_19_MAR