Informacje finansowe

Wybrane roczne  dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF
RACHUNEK WYNIKÓW 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży 76 744 96 559 94 251
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 127 -5 214 -2 390
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 828 -6 372 696
Zysk (strata) netto -3 828 -6 372 696
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2020 2021 2022
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
4 749 5 932 5 030
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-760 -100 -1 270
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-4 060 -5 728 -3 694
Przepływy pieniężne razem netto -71 104 66
Amortyzacja 2 541 2 249 2 318
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2020 2021
Aktywa trwałe 13 822 21 679 26 317
Zapasy 36 259 36 452 24 055
 
 
Należności krótkoterminowe 14 528 3 182 10 207
Aktywa pieniężne 389 499 574
Całkowite aktywa/pasywa 70 317 63 054 69 630
Kapitał własny 10 097 3 725 4 421
Zobowiązania długoterminowe 19 051 8 640 8 290
Zobowiązania krótkoterminowe 41 169 50 689 56 919
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,10 0,12
Wybrane półroczne  dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR
RACHUNEK WYNIKÓW I H 2020 I H 2021 I H 2022
Przychody ze sprzedaży 38 631 42 770 45 630
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -313 -2 582 -2 252
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 624 -3 626 -15 717
Zysk (strata) netto -1 624 -3 626 -15 717
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I H 2020 I H 2021 I H 2022
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
1 842 2 319 2 131
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-756 14 -345
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-1 089 -2 475 -1 950
Przepływy pieniężne razem netto -3 -142 -164
Amortyzacja 1 296 1 158 1 157
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022
Aktywa trwałe 16 549 12 891 13 517
Zapasy 30 466 36 486 32 560
Należności krótkoterminowe 5 710 11 745 6 277
Aktywa pieniężne 452 256 349
Całkowite aktywa/pasywa 56 451 64 851 53 790
Kapitał własny 12 301 6 471 11 992
Zobowiązania długoterminowe 11 138 9 402 9 169
Zobowiązania krótkoterminowe 33 012 48 978 56 613
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,18 -0,34
Wybrane kwartalne dane finansowe ( w tys zł.) według MSR
RACHUNEK WYNIKÓW I Q 2020 I Q 2021 I Q 2022 I Q 2023
Przychody ze sprzedaży 15 361 20 973 23 143 16 645
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 003 -1 287 -539 -11
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 -1 650 -1 662 50
Zysk (strata) netto 75 -1 650 -1 662 50
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I Q 2020 I Q 2021 I Q 2022 I Q 2023
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
1 601 1 172 649 -49
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-863 -116 -195 402
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-812 -1 086 -797 -767
Przepływy pieniężne razem netto -74 -30 -343 -414
Amortyzacja 636 586 580 555
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2023
Aktywa trwałe 13 822 13 300 22 008 25 905
Zapasy 30 732 37 412 37 973 25 190
Należności krótkoterminowe 5 100 14 455 7 614 15 304
Aktywa pieniężne 381 368 160 170
Całkowite aktywa/pasywa 59 243 69 432 69 166
74 722
Kapitał własny 14 000 8 447 2 063 4 471
Zobowiązania długoterminowe 11 086 9 802 9 614 7 951
Zobowiązania krótkoterminowe 34 157 51 183 57 489 62 300
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,24 0,06 0,13
Wybrane kwartalne  dane finansowe za III kwartały ( w tys zł.) według MSSF i MSR
RACHUNEK WYNIKÓW I-III Q 2020 I-III Q 2021 I-III Q 2022
Przychody ze sprzedaży 52 650 68 594 68 532
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 217 -3 589 -2 986
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 599 -4 984 -9 610
Zysk (strata) netto -1 599 -4 984 -9 610
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I-III Q 2020 I-III Q 2021 I-III Q 2022
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
3 033 4 023 2 769
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-368 -128 -884
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-2 204 -3 861 -2 198
Przepływy pieniężne razem netto 461 34 -313
Amortyzacja 1 924 1 698 1 733
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022
Aktywa trwałe 14 636 12 463 13 264
Zapasy 35 751 40 599 34 260
Należności krótkoterminowe 15 484 11 901 18 929
Aktywa pieniężne 913 432 200
Całkowite aktywa/pasywa 70 456 69 119 67 778
Kapitał własny 12 326 5 113 -5 885
Zobowiązania długoterminowe 10 628 9 017 8 736
Zobowiązania krótkoterminowe 47 502 54 989 64 927
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,14 -0,16