Pytanie:

Pytanie Pana Karola Szymańskiego (na podstawie protokołu ZWZA):
1. Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego wskazała, że „począwszy od 1 stycznia 2016 roku Redan realizuje standardy zawarte w dokumencie uchwalonym przez Radę Giełdy – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie”. W sprawozdaniu nie znaleziono żadnych raportów o wyłączeniu zasad opartych na tych dobrych praktykach, natomiast zgodnie z zasadą ujawnioną w punkcie II.Z.10 Rada Nadzorcza ma przedstawić walnemu zgromadzeniu nie tylko sprawozdanie, które zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki, ale chociażby informację dotyczącą samooceny prac Rady Nadzorczej, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i też obowiązków informacyjnych wynikających z powszechnie stosowanych przepisów prawa, oceny realizacji polityk wymienionych w Dobrych praktykach. Czy Rada przeprowadziła taką ocenę? W dokumencie opublikowanym nie znaleziono żadnych stwierdzeń odnoszących się do obowiązków informacyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wykonywanych przez spółkę.

Pytanie Pana Karola Szymańskiego (na podstawie protokołu ZWZA):
2. Czy Spółka i czy Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wszystkich aspektów, które są wskazane w zasadach Dobrych praktyk? A jeżeli nie, to dlaczego Spółka nie przekazała informacji zgodnie z paragrafem 29 dokumentu Giełdy o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego?

Pytanie Pana Karola Szymańskiego (na podstawie protokołu ZWZA):
3. Skoro Spółka miała świadomość treści sporządzanych i publikowanych przez Radę Nadzorczą, to dlaczego ewentualnie nie wykonała obowiązku wynikającego z regulaminu Giełdy i nie poinformowała o incydentalnym albo długotrwałym odstąpieniu od stosowania zasad ładu korporacyjnego?

Odpowiedź:

Łączna odpowiedź Spółki na pytania 1-3:

Rada Nadzorcza Redan dokonując oceny 2015 r. kierowała się Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW obowiązującymi w 2015 r. („DPSN2012”). Wynikało to z przekonania, że do oceny danego roku należy stosować zasady obowiązujące w tym roku. Zbiór DPSN2012 nie zakładał wydania przez Radę Nadzorczą opinii w takim zakresie jaki był poruszony w pytaniu nr 1.

Tym niemniej, patrząc z innego punktu widzenia, Zarząd dostrzega uzasadnienie dla dokonania oceny za rok 2015 wg Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych uchwałą Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. („DPSN2015”). W związku z tym Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie takiej oceny na najbliższym posiedzeniu, które jest zaplanowane na lipiec 2016 r.

Faktem jest, że przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Redan 1 czerwca 2016 r. Spółka nie opublikowała raportu opisującego, które postanowienia DPSN2015 zobowiązuje się przestrzegać, a których nie i dlaczego. W dniu 15 czerwca 2016 r. Emitent opublikował stosowny raport.

Pytanie:

Pytanie Pana Karola Szymańskiego (na podstawie protokołu ZWZA):
4. Czy Spółka ma świadomość tego, że podała nieprawdziwe informacje w sprawozdaniu Rady Nadzorczej (co do kryterium niezależności jej członków) i czy zamierza w jakiś sposób ewentualnie uzupełnić Komitet Audytu, aby odpowiadał ustawowemu składowi?

Odpowiedź:

Zgodnie z zarówno DPSN2015 jak i DPSN2012 niezależność członków Rady Nadzorczej Redan jest określana na podstawie Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (zasada II.Z.4 DPSN2015). Na podstawie tych zasad czterech członków Rady Nadzorczej Redan, tj. Pan Sławomir Lachowski, Pan Leszek Kapusta, Pan Jacek Jaśkiewicz oraz Pani Monika Kaczorowska, podpisało oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności. Emitent nie posiada żadnej wiedzy, która pozwalałaby stwierdzić, że oświadczenie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej nie jest prawdziwe.

Natomiast prawdą jest, że żaden z członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Redan nie spełnia obecnie kryterium niezależności wymienionego w art. 56 ust. 3 punkty 1,3,5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa o Biegłych Rewidentach”), w związku z art. 86 ust. 5 tej ustawy. Zmiana składu Komitetu Audytu jest w gestii Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dostosowanie składu Komitetu Audytu, tak, aby spełniał on przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Pytanie:

Pytanie Pana Karola Szymańskiego (na podstawie protokołu ZWZA):
5. Jaki jest procentowy udział 5 największych dostawców Spółki w dostawach?

Odpowiedź:

W poniższych tabelach przedstawione zostały informację dotyczące procentowego udziału największych dostawców towarów w roku 2015 odpowiednio w ramach części dyskontowej i modowej.

Tabela nr 1 – Struktura udziału 5 największych dostawców w zakupach części dyskontowej w roku 2015

Dostawca Asortyment Wartość zakupionego towaru w 2015 w PLN % udział w wartości zakupu towarów 2015
Kontrahent 1 Odzież damska, męska, dziecko, bielizna i niemowlak 30 217 466 15%
Kontrahent 2 Odzież damska, męska, dziecko 10 751 379 5%
Kontrahent 3 Odzież damska, męska, dziecko 10 409 497 5%
Kontrahent 4 Dodatki odzieżowe 6 833 279 3%
Kontrahent 5 Odzież damska, męska, dziecko, bielizna i niemowlak 6 679 827 3%

 

Tabela nr 2 – Struktura udziału 5 największych dostawców w zakupach części modowej w roku 2015

Dostawca Asortyment Wartość zakupionego towaru 2015 w USD % udział w wartości zakupu towarów 2015
Kontrahent 1 Odzież damska i męska 2 412 552 7%
Kontrahent 2 Odzież damska i męska 1 934 269 5%
Kontrahent 3 Odzież damska 1 880 642 5%
Kontrahent 4 Odzież damska i dodatki odzieżowe 1 429 145 4%
Kontrahent 5 Odzież damska i męska 1 362 365 4%

 

Na podstawie art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd postanowił utajnić nazwy kontrahentów, gdyż ich podanie w ocenie Zarządu mogłoby wyrządzić szkodę Spółce przez ujawnienie tajemnic handlowych. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z jego wiedzą, żaden z tych kontrahentów nie jest podmiotem powiązanym (na podstawie MSR 24) z żadnym z członków władz Spółki, jak również z żadnym z akcjonariuszy Redan posiadającym akcje uprawniające do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Pytanie:

Pytanie Pana Karola Szymańskiego (na podstawie protokołu ZWZA):
6. Z jakimi podmiotami powiązanymi z członkami Rady Nadzorczej Spółka w ubiegłym roku utrzymywała kontakty handlowe, polegające na świadczeniu usług lub sprzedaży towarów na rzecz Redan Spółki, a następnie Grupy kapitałowej Spółki?
Pytanie Pana Grzegorza Naumiuka (sformułowane przez akcjonariusza na piśmie):
7. zgodnie z informacją zawartą przy nocie nr 43.7 do Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan SA członek Zarządu Redan SA oprócz Wynagrodzenia Zarządu świadczył także na rzecz Redan SA usługi, proszę o podanie przedmiotu usług oraz wysokości wypłaconego wynagrodzenia z tego i innych tytułów na rzecz członka Zarządu Redan SA oraz podmiotów powiązanych z członkiem Zarządu Redan SA oraz analogicznie na rzecz Członków Rady Nadzorczej Redan SA

Odpowiedź:

Członek Zarządu Redan, Pan Bogusz Kruszyński za 2015 uzyskał od Redan wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę o pełnienie funkcji Członka Zarządu w kwocie 21 600 zł. Ponadto AMF Doradztwo Marketingowe Joanna i Bogusz Kruszyński spółka cywilna, w której Pan Bogusz Kruszyński jest wspólnikiem, świadczy na rzecz Redan na podstawie umowy z dnia 27 sierpnia 2014 r. usługi w zakresie opracowania i wdrażania polityki w zakresie wsparcia procesów handlowych działaniami logistycznymi, w tym celnymi i informatycznymi. W 2015 r. AMF otrzymała wynagrodzenie w kwocie 348.000 zł. powiększonej o podatek od towarów i usług.

Pani Piengjai Wiśniewska, członek Rady Nadzorczej Redan, uzyskała w 2015 r. ze spółek z Grupy Redan, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na stanowisku doradcy zarządu do spraw importu w Troll Market Sp. z o.o. kwotę 15.141 zł oraz w Just Jeans Sp. z o.o. kwotę 5.859 zł. Z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki uzyskała wynagrodzenie w kwocie 12.000 zł. Ponadto Agenda Sp. z o.o. której Piengjai Wiśniewska jest właścicielem oraz Prezesem Zarządu świadczyła na rzecz Redan, Top Secret Sp. zo.o. oraz TXM SA usługi w zakresie profesjonalnego i kompleksowego wsparcia procesu zakupów towarów u dostawców zagranicznych. Usługi te były świadczone na podstawie umów zawartych z Redan w dniu 30 października 2002 r., z Top Secret Sp. z o.o. w dniu 1 stycznia 2005 r., zaś z TXM SA w dniu 2 stycznia 2012 r. Łączne wynagrodzenie Agenda Sp. z o.o. uzyskane od spółek z Grupy Redan w 2015 r. wyniosło 430 000 zł. powiększone o podatek od towarów i usług. Dodatkowo w 2015 r. Euro-Center Sp. z o.o., w której Piengjai Wiśniewska jest właścicielem oraz prezesem zarządu, lub spółka od niej zależna, dokonała zakupu udziałów w czterech spółkach sklepowych (Elviro Sp. z o.o., Just Jeans Sp. z o.o., Top Sp. z o.o. oraz Postiro Sp. z o.o.) za łączną cenę 4 (cztery) zł. Transakcje te były częścią procesu, którego opis znajduje się w odpowiedzi na pytanie numer 8.

Pan Sławomir Lachowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Redan, w 2015 r. z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki uzyskał wynagrodzenie w kwocie 12.000 zł. Ponadto Pan Sławomir Lachowski jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SL Consulting Sławomir Lachowski” świadczy na rzecz spółek z Grupy Redan na podstawie umowy z dnia z 17 czerwca 2011 r. usługi w zakresie doradztwa strategicznego. Z tego tytułu w 2015 r. uzyskał wynagrodzenie w kwocie 72.000 zł. powiększonej o podatek od towarów i usług.

Pan Leszek Kapusta, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Redan, w 2015 r. z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki uzyskał wynagrodzenie w kwocie 12.000 zł. Ponadto Pan Leszek Kapusta jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LOMALO Leszek Kapusta” świadczył na rzecz Redan usługi na podstawie umowy z dnia 31 marca 2010 r. w zakresie obsługi i utrzymania sprawności systemu informatycznego Spółki. W/w umowa uległa rozwiązaniu 14 listopada 2014 r. Od tego czasu Pan Leszek Kapusta świadczył na rzecz Redan usługi incydentalne, z tytułu których w 2015 r. w dniu 27 stycznia 2015 r. wystawił fakturę o wartości 4.000 zł powiększonej o podatek od towarów i usług.

Pan Jacek Jaśkiewicz, członek Rady Nadzorczej Redan, w 2015 r. z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki uzyskał wynagrodzenie w kwocie 12.000 zł. Pan Jacek Jaśkiewicz jest zatrudniony w BINGOSPA POLSKA  G.Babaniec  P.Grabowski  M.Szpakowski Sp.J. (dalej „BINGOSPA”). W 2015 r. podmioty z Grupy Redan dokonały zakupy od tej spółki za kwotę 121 230,96 zł. powiekszoną o podatek od towarów i usług. Na podstawie informacji otrzymanych od Pana Jacka Jaśkiewicza, w ocenie Zarządu, w odniesieniu do BINGOSPA nie są spełnione kryteria określone w MSR 24 uzasadniające uznanie tej spółki za podmiot powiązany Redan.

Pan Jacek Ratajczyk, członek Rady Nadzorczej Redan, w 2015 r. z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki uzyskał wynagrodzenie w kwocie 5.600 zł. Kadencja Pana Jacka Ratajczyka upłynęła i mandat wygasł w dniu 18 czerwca 2015 r.

Pani Monika Kaczorowska, członek Rady Nadzorczej Redan, w 2015 r. z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki uzyskała wynagrodzenie w kwocie 6.433 zł. Monika Kaczorowska została powołana do składu Rady Nadzorczej 18 czerwca 2015 r.

Pytanie:

Pytanie Pana Grzegorza Naumiuka (sformułowane przez akcjonariusza na piśmie):
8. Proszę o uszczegółowienie informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym poprzez wskazanie zasadności utworzenia w ciężar kosztów finansowych odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek w ramach Grupy Kapitałowej Redan SA w kwocie 2.025 tys. zł (nota nr 8 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan SA), oraz wskazanie podmiotów na należności wobec których utworzono w/w odpisy,

Odpowiedź:

Ujawnione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Redan na 31 grudnia 2015 r. odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek dotyczą następujących podmiotów: Just Jeans Sp. z o.o., Elviro Sp. z o.o. oraz Top Sp. z o.o.

Wszystkie te spółki były podmiotami zależnymi od Redan (Emitent posiadał 100% ich kapitału zakładowego). Są to spółki techniczne, które zawierały umowy najmu sklepów własnych Top Secret (spółki sklepowe). Umowy takie w centrach handlowych nie dają najemcy (co do zasady) możliwości ich rozwiązania przed upływem okresu najmu, który zazwyczaj wynosi od trzech do dziesięciu lat. Zatem, w sytuacji, gdy sklep przynosi straty, najemca nie ma możliwości zakończenia takiej umowy przed terminem. W celu zminimalizowania tego ryzyka Grupa Redan wykorzystuje spółki sklepowe. Podobnie postępuje wiele innych podmiotów na rynku z centrami handlowymi włącznie.

Pożyczki zostały udzielone tym spółkom przez Redan. Ich celem było przeprowadzenie adaptacji i wyposażenia lokali, tak aby mogły one działać jako sklepy Top Secret.

Wszystkie 3 wymienione spółki prowadziły sklepy własne marki Top Secret. W każdej z nich były sklepy przynoszące duże straty. Pomimo podejmowanych wielokrotnie prób renegocjowania warunków umów najmu nie udało się osiągnąć sukcesu w tym zakresie. Ponieważ spółki te nie miały dalszych środków, aby pokrywać ponoszone straty, w związku z tym były zmuszone złożyć wnioski o upadłość.

Redan jest zobowiązany do publikacji raportu bieżącego w sytuacji, gdy jego podmiot zależny składa wniosek o upadłość. Gdy w 2012 r. wystąpiła taka sytuacja, China Export & Credit Insurance Corporation (chińska firma ubezpieczeniowa obejmująca m.in. ubezpieczeniem należności eksportowych chińskich eksporterów) wstrzymała dostawcom możliwość ubezpieczenia kontraktów z Redan błędnie interpretując, że został złożony wniosek o upadłość Top Secret Sp. z o.o. (głównego podmiotu z Grupy Redan działającego na rynku modowym). Spowodowało to kilkutygodniowe perturbacje z zapewnieniem pełnej ciągłości dostaw, do momentu, gdy nieporozumienie zostało wyjaśnione. Od tego momentu Zarząd postanowił, że przed złożeniem wniosku o upadłość udziały w takiej spółce są sprzedawane do podmiotu nie należącego do Grupy Redan, w celu uniknięcia opisanego powyżej ryzyka. Z drugiej strony – w ocenie Zarządu – zdarzenia dotyczące kilku na ponad 700 sklepów w ramach Grupy Redan nie mają aż tak istotnego znaczenia, aby uzasadnione było informowanie o tym w raportach bieżących.

Zgodnie z tą procedurą udziały w ww. powyżej spółkach zostały sprzedane. To spowodowało, że Grupa Redan utraciła nad nimi kontrolę, a tym samym ich sprawozdania przestały być konsolidowane w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej. Odpisy aktualizujące na należności z tytułu pożyczek zostały utworzone w Redan w latach wcześniejszych. Na pożyczkę dla Elviro Sp. z o.o. oraz dla Just Jeans Sp. z o.o. – 31 grudnia 2012 r., zaś na pożyczkę dla Top Sp. z o.o. – 30 września 2012 r. Jednak, do czasu, gdy spółki te wchodziły w skład Grupy Kapitałowej Redan, w skonsolidowanym sprawozdaniu wyłączeniu ulegały zarówno same kwoty pożyczek, jaki i kwoty odpisów aktualizujących ich wartość. W momencie, gdy spółki te przestały być podmiotami zależnymi Redan, wówczas wyłączenie nie następowało i dlatego odpis został pokazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponieważ sprzedaż udziałów w tych spółkach nastąpiła w 2015 r., dlatego zostało to ujawnione w sprawozdaniu skonsolidowanym na 31 grudnia 2015 r.

Analogiczna sytuacja ma miejsce z odpisami aktualizującymi wartość należności handlowych od tych spółek. Należności takie posiadały przede wszystkim Redan oraz Top Secret Sp. z o.o. Do momentu kiedy spółki te należały do Grupy Kapitałowej Redan, odpisy aktualizujące wartość należności także podlegały wyłączeniom konsolidacyjnym. W momencie gdy spółki te przestały być podmiotami zależnymi Redan, wówczas wyłączenie nie następowało i dlatego utworzony odpis został ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość kapitałów własnych każdej z tych spółek była ujemna i wynosiła: Just Jeans Sp. z o.o. -1 696 074,66 zł; Elviro Sp. z o.o. -424 041,93 zł oraz Top Sp. z o.o. -536 567,76 zł. Udziały w każdej ze spółek zostały sprzedane za 1 zł na rzecz Euro- Center Sp. z o.o. lub Tubar Sp. z o.o. (której 100% udziałów należy do Euro- Center Sp. z o.o.). 100% udziału w Euro-Center Sp. z o.o. należy do Pani Piengjai Wiśniewskiej akcjonariusza Redan oraz członka Rady Nadzorczej Redan.

Po sprzedaży udziałów każda z tych spółek złożyła wniosek o upadłość: Just Jeans Sp. z o.o. w dniu 23 lipca 2015 r. (sygn. akt VI GU 169/15); Elviro Sp. z o.o. w dniu 25 stycznia 2016 r. (sygn. akt XIV GU 88/16), zaś Top Sp. z o.o. w dniu 29 stycznia 2016 r. (sygn. akt XIV GU 34/16).

W Elviro Sp. z o.o. – po złożeniu wniosku o upadłość – udało się uzgodnić z wynajmującym, że umowa najmu na jeden sklep została rozwiązana bez żadnych dodatkowych kosztów, a warunki umów najmu dwóch kolejnych sklepów zmienione w ten sposób, że mają one szansę osiągnąć próg rentowności. W Top Sp. z o.o. także zostało osiągnięte porozumienie zmieniające warunki najmu dające szansę, że pozostały w tej spółce sklep może osiągnąć próg rentowności. W związku z tym, w obu tych spółkach wnioski o upadłość zostały cofnięte. W Just Jeans Sp. z o.o. nie osiągnięto porozumienia z wynajmującym, wobec czego sąd otworzył postępowanie upadłościowe, które nadal trwa.

Redan ma możliwości odkupić udziały we wszystkich 3 spółkach za taką samą cenę, za jaką je sprzedał, czyli po 1 zł za wszystkie udziały w każdej z tych spółek.

Pytanie:

Pytanie Pana Grzegorza Naumiuka (sformułowane przez akcjonariusza na piśmie):
9. Proszę o uszczegółowienie informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym poprzez wskazanie zasadności utworzenia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisu aktualizującego należności handlowe w kwocie 7.322 tys. zł (nota nr 9.2 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan SA) i struktury należności na które utworzono w/w odpisy, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości odpisów na należności od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Redan SA,

Odpowiedź:

Polityka rachunkowości Grupy Redan stanowi, że odpis aktualizujący wartość należności jest tworzony wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane w straty w momencie stwierdzenia zagrożenia ich nieściągalności. Spółka dokonuje całościowego przeglądu dokonanych odpisów w cyklach co najmniej kwartalnych. Dokonuje wtedy analizy każdego przypadku oddzielnie i decyzja jest w każdym przypadku indywidualna.

Odstępstwem od wyżej wymienionej reguły jest obligatoryjne dokonanie odpisów aktualizujących w następujących sytuacjach:

 • odpis w pełnej wysokości należności od należności zgłoszonych likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,
 • odpis w pełnej wysokości należności dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
 • odpis do wysokości należności określonej zapisami postępowania układowego, jako kwoty przewidzianej do umorzenia lub w pełnej wysokości, w przypadku, gdy kontrahent zalega z zapłatą uzgodnionych rat postępowania układowego.

Na koniec 2015 roku utworzono odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 7.322 tys. zł. W celu prezentacji należy tą kwotę podzielić na trzy kategorie odbiorców:

 • odpis w kwocie 5.659 tys. zł na należności Redan od OOO Standard z siedzibą w Petersburgu w Federacji Rosyjskiej. Kontrahent ten był pośrednikiem logistycznym, który dostarczał towar z Redan do OOO Redan Moscow (spółka zależna Redan).z siedzibą w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. OOO Standard kupował towar w Redan a sprzedawał do Redan Moscow po dostawie towarów do Moskwy i ich odprawie celnej. Osłabienie kursu rubla wobec dolara amerykańskiego spowodowało, że OOO Standard nie był w stanie pokryć wynikających z tego tytułu różnic kursowych. Pomimo podejmowanych prób negocjacji nie osiągnięto porozumienia. Wg wiedzy Zarządu OOO Standard nie był powiązany z żadnym z członków władz Spółki, ani z żadnym z akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Redan.
 • odpis w kwocie 582 tys. zł na należności od spółek sklepowych, które pierwotnie wchodziły w skład Grupy Kapitałowej Redan, natomiast w trakcie roku obrotowego Grupa utraciła nad nimi kontrolę. Opis funkcji tych spółek w Grupie oraz mechanizmu utraty nad nimi kontroli znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 8, zaś ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących należności następuje w taki sam sposób, jak ujawnienie odpisów aktualizujących wartość pożyczek.
 • odpis w kwocie 1.081 tys. zł aktualizujący wartość należności związanych z działalnością operacyjną Grupy Redan, w tym w szczególności na należności od:
  • kontrahentów handlowych dokonujących hurtowego zakupu towarów stokowych – 403 tys. zł;
  • zagranicznych kontrahentów handlowych dokonujących hurtowego zakupu towarów – 276 tys. zł
  • partnerów prowadzących sklepy franczyzowe – 390 tys. zł

W odniesieniu do tej pozycji należy wskazać, iż drugostronnie w roku 2015 uległy rozwiązaniu odpisy aktualizujące należności handlowe w wysokości 973 tys. zł. Zawiązanie i rozwiązanie odpisów w sytuacjach wynikających z przyjętej polityki rachunkowości jest normalnym procesem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pytanie:

Pytanie Pana Grzegorza Naumiuka (sformułowane przez akcjonariusza na piśmie):
10. w nawiązaniu do informacji przekazanej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, iż Członek Rady Nadzorczej świadczył na rzecz Redan SA usługi informatyczne, proszę o wskazanie celowości i zasadności nabycia w 2015 roku oprogramowania SAP kwalifikowanego do wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 5.424 tys. zł (nota nr 8 Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan SA), ze wskazaniem czy nabycie nastąpiło od podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej Redan SA oraz czy nastąpiło na warunkach rynkowych,

Odpowiedź:

Precyzując nota nr 18 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Redan na dzień 31 grudnia 32015 r. zawiera pozycję „oprogramowanie komputerowe, zwiększenie w wyniku odrębnych nabyć”. Na pozycję składają się nakłady na różne oprogramowanie, aczkolwiek kwota na wdrożenie systemu SAP jest największą wartością i wynosi 4.216 tys. zł. Pozostałe nakłady dotyczą rozwoju oprogramowania do sprzedaży w sklepach tradycyjnych, oprogramowania sklepów on-line oraz innego oprogramowania wspierającego zarządzanie Grupą Redan.

Grupa Kapitałowa Redan korzysta od 2004 r. z systemu klasy ERP Safo2000 dostarczonego przez jego producenta, tj. firmę Safo. W wyniku połączenia kilku podmiotów na rynku informatycznym firma Safo weszła w skład Asseco Business Solutions SA. Ponieważ w ramach tego połączenia w nowym podmiocie znalazły się dwa systemy klasy ERP, nowy podmiot podjął decyzję o nierozwijaniu dalej oprogramowania Safo2000.

W biznesie prowadzonym przez Grupę Redan składającym się z setek sklepów oraz tysięcy niepowtarzalnych kodów towarowych zmieniających się z sezonu na sezon możliwość wprowadzania zmian do dotychczasowego sposobu działania jest jednym z kluczowych czynników walki konkurencyjnej. Posiadanie systemu ERP niedostosowanego i niedostosowywalnego do zmieniających się warunków i wymagań rynkowych stało się słabą stroną Grupy Redan.

Dlatego w 2011 r. została podjęta decyzja o wymianie systemu ERP. Jako system docelowy został wybrany SAP. Kluczowymi kryteriami wyboru było: (i) posiadanie wielu wdrożeń w branży handlu detalicznego odzieżą i w związku z tym predefiniowanego rozwiązania dla naszej działalności, (ii) brak związania z jednym partnerem wdrażającym system, co prowadziłoby do uzależnienia od takiego partnera; SAP może wdrażać lub utrzymywać wielu niezależnych konsultantów/podmiotów, oraz (iii) związanie się z liderem światowym w zakresie oprogramowania, przez co zagwarantowany jest rozwój tego systemu – w odniesieniu do tego punktu obecnie wdrażana jest hurtownia danych w oparciu o SAP Hana umożliwiająca przetwarzanie danych „in-memory”, co radykalnie skraca czas przygotowywania analiz, a w działalności detalicznej ilość danych do przetwarzania jest duża. Obecnie trwa wdrożenie systemu SAP w TXM SA. Kolejnym etapem będzie roll-out systemu na Redan i Top Secret Sp. z o.o.

Zarówno licencje na SAP, wyposażenie niezbędne do uruchomienia tego systemu (serwery itp.), jak i usługi wdrożeniowe, a także inne wskazane na wstępie tego punktu oprogramowanie, zostały zakupione od podmiotów, które zgodnie z wiedzą Zarządu nie są powiązane (zgodnie z definicją podmiotów powiązanych zawartą w MSR 24) z żadnym z członków władz Spółki, ani z żadnym z akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Redan, z tym, że w kwocie wskazanej w sprawozdaniu finansowym jako nakłady poniesione na wdrożenie systemu SAP są także zawarte wynagrodzenia pracowników lub współpracowników spółek z Grupy Redan w części, w jakiej są one związane z wdrożeniem systemu SAP. Zakup zarówno licencji, wyposażenia, jak i usług na wdrożenie SAP nastąpił w cenach rynkowych.

Pytanie:

Pytanie Pana Karola Szymańskiego (na podstawie protokołu ZWZA):
11. Ze strony 65 skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynika, że Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym na koniec 2015 roku wynosiły 135.000 zł. O jakie podmioty powiązane chodzi? W jaki sposób zostały udzielone warunki finansowe pożyczki? Jak została zabezpieczona spłata jej pożyczki? Jak udzielanie tej pożyczki ma się do interesu spółki?

Odpowiedź:

W ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych w lipcu 2015 roku Top Secret Sp. z o.o. udało się pozyskać pracownika o unikalnych umiejętnościach i doświadczeniu. Ponieważ posiadał on pożyczkę zaciągniętą u poprzedniego pracodawcy, warunkiem zmiany pracy było spłacenie tej pożyczki. W związku z tym Top Secret Sp. z o.o. dokonał spłaty tych zobowiązań w formie pożyczki udzielonej temu pracownikowi. Pożyczka na dzień wypłaty wynosiła 148 tys. zł. Jej spłata jest rozłożona na 60 miesięcznych, równych rat potrącanych bezpośrednio z wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki jest ustalone na poziomie rynkowym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej pracownika obejmującej ubezpieczenie życia oraz ryzyko utraty zarobków, a także podanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Wg wiedzy Zarządu, pracownik ten nie jest powiązany osobiście z żadnym z członków władz Redan ani Top Secret Sp. z o.o., ani z żadnym z akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.