Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 01 czerwca 2016, godz. 10:00

Zarząd Redan S.A. z  siedzibą w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14 działając na podstawie art.  399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), w trybie art. 402[1], 402[3] KSH, zwołuje na dzień 1 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej także: WZA), które odbędzie się w Łodzi, w budynku Wydziału  Prawa i Administracji  przy ul. Dr Stefana Kopcińskiego 8/12, (Łódź  kod 90-033 ) i rozpocznie obrady o godz. 10:00.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu WZA REDAN SA

Projekty uchwał WZA REDAN SA

Wzór Pełnomocnictwa

Uchwała Zarządu REDAN SA z dnia 09 maja 2016

Uchwały RN REDAN SA z dnia 17 maja 2016

Raport roczny za 2015 rok

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA 1 czerwca 2016 r.

Protokoły z głosowań na ZWZA Redan SA 01 czerwca 2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 01 czerwca 2016 roku

Odpowiedzi Redan SA na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych