Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. godz. 10:00.

Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”), w związku z ze zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 KSH w dniu 11 maja 2016 r. od akcjonariuszy Spółki: (1) Pana Radosława Wiśniewskiego, (2) Pani Piengjai Wiśniewskej, (3) Pani Teresy Wiśniewskiej, (4) Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz (5) „Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiadających łącznie 21.452.981 akcji Spółki, reprezentujących 60,08% kapitału zakładowego Spółki, żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ” ), które odbędzie się w Łodzi, w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Dr Stefana Kopcińskiego 8/12, (Łódź kod 90-033) i rozpocznie obrady o godz. 10:00.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA REDAN SA

Projekty uchwał do podjęcia na NWZA REDAN SA

Wzór Pełnomocnictwa NWZA