Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 2019, godz. 10:00

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14 działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), w trybie art. 402[1], 402[3] KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Łodzi (94-250), w siedzibie Redan SA, przy ul. Żniwnej 10/14 i rozpocznie obrady o godz. 10:00.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2019 
Projekty Uchwał WZA 2019
Klauzula informacyjna RODO dla Akcjonariuszy
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
lnformacja o ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Redan SA i liczbie głosów z tych akcji na dzień 30 maja 2019
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Redan SA za 2018 rok
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Redan SA za 2018 rok
Uchwały Rady Nadzorczej Redan SA
Opinia Rady Nadzorczej odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia